Bestyrelse

 

Bestyrelsens medlemmer og arbejdsdeling
pr. 2. maj 2017

Ingolf Thuesen (formand) født 3. november 1952

Ingolf Thuesen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.
Ph.D. i Nærorientalsk arkæologi.
Institutleder for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
Øvrige bestyrelsesposter: H.P Hjerl-Hansen Mindefond for Dansk Palæstinaforskning, Det Danske Institut i Damaskus.
Ansvarsområde: Jura, Budget- og budgetopfølgning, controlling, kasseansvarlig

Birte Poulsen (næstformand) født 31.marts 1955

Birte Poulsen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.
Ph.d. i Klassisk arkæologi.
Lektor instittut for Kultur og Samfund- Klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet.
Øvrige bestyrelsesposter: Elisabeth Munksgaard Fonden.
Ansvarsområder: Jura, Budget- og budgetopfølgning, controlling, kasseansvarlig.

Nils Arne Sørensen født  21. juni 1956

Nils Arne Sørensen er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.
Lic. Phil. i Historie
Professor i moderne historie
Institut for Historie, Syddansk Universitet
Ansvarsområde: Formidlingsdimensionen med fokus på foredrag, folkeuniversitet og tidsskriftets tematik.

Tine Bagh født den 18. December 1961

Tine Bag her ikke medstifter af fonden og er har ikke familierelationer til stifterne.
Ph.d i nærorientalsk arkæologi
Museumsinspektør Ny Carlsberg Glyptoteket, den ægyptiske samling.
Øvrige bestyrelsesposter: Formand for Dansk Ægyptologisk Selskab, sekretær for CIPEG/ICOM, bestyrelsesmedlem i ICOM Danmark og Dansk-Egyptisk Selskab.
Ansvarsområde: Samarbejder med relevante foreninger og museer

Pernille Carstens født 9. Maj 1965

Pernille Carstens er ikke medstifter af fonden og har ikke familierelationer til stifterne.
Ph.D. i Teologi.
Redaktør på Forlaget Orbis og Tidsskriftet SFINX.
Øvrige bestyrelsesposter: Ingen.
Ansvarsområder: Ansvarlig for forlagets daglige drift. Ansvarlig i henhold til medieansvarsloven for bogudgivelser og Tidsskriftet SFINX

 

FORRETNINGSORDEN FOR FONDEN ORBIS TERRARUM

Valg og konstituering

§ 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Fire af bestyrelsens medlemmer vælges af Den rådgivende forsamling på årsmødet, ét medlem udpeges af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen udgør fondens daglige ledelse.
Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Stk. 4. Formanden og næstformanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for fonden, der ikke er en del af hvervet som formand eller næstformand. En bestyrelsesformand eller næstformand kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem fratræder senest med udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år.


Inhabilitet
§ 2. Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem den erhvervsdrivende fond og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.


Afholdelse af møder i bestyrelsen
§ 3. Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer af bestyrelsen indkaldes. Dagsorden og dokumenter udsendes elektronisk.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer af bestyrelsen er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at samtlige medlemmer af bestyrelsen har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
Stk. 3. Har et medlem af bestyrelsen forfald kan et medlem af bestyrelsen i enkeltstående tilfælde give fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen.
Stk. 4. De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller ved formandens forfald næstformandens afgørende.
Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol (referat), der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen (referatet).
Stk. 6. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis blot ét medlem af ledelsen anmoder herom.
Stk. 7. Revisionsprotokollen, som det påhviler revisor at føre i henhold til revisorloven, skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 8. Et medlem af ledelsen, revisor, fondsmyndigheden eller Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
Stk. 9. Bestyrelsen afholder mindst én gang årligt et strategiseminar, hvor der tages stilling til Fondens overordnede strategi og risikostyring samt drøfter principperne for uddelinger fra Fonden i henhold til vedtægterne.
Stk. 10. Bestyrelsen tager på hvert enkelt bestyrelsesmøde stilling til konkrete uddelinger fra Fonden i henhold til vedtagne principper og i henhold til vedtægten.
Stk. 11. Bestyrelsen afholder mindst fire møder (herunder årsregnskabsmøde) årligt.
Stk. 12. Følgende punkter er faste på bestyrelsesmøderne: Budget og –opfølgning, Personale, Uddelinger fra Fonden, Tidsskrift, Bøger.


Skriftlige og elektroniske møder i bestyrelsen
§ 4. Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af ledelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.
Stk. 2. Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Et medlem af ledelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. Bestemmelser om afholdelse af bestyrelsesmøde og om elektronisk kommunikation finder tilsvarende anvendelse på elektroniske bestyrelsesmøder og på kommunikationen i forbindelse hermed.
Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.


Tegningsregler
§ 5. Fonden tegnes af formanden i forening med mindst et andet medlem af bestyrelsen.
Stk. 2. Ekstern kommunikation varetages af fondens ledelse i forening. Der udpeges en ordfører blandt fondens ledelse.
Stk. 3. Prokura kan udstedes af Bestyrelsen.


Tavshedspligt
§ 6. Medlemmer af ledelsen, vurderingsmænd og granskningsmænd samt disses medhjælpere og suppleanter må ikke uberettiget videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.


Afgivelse af oplysninger m.v. til revisor eller granskningsmand
§ 7. Medlemmer af ledelsen skal give enhver revisor eller granskningsmand, som skal erklære sig om den erhvervsdrivende fonds forhold, de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af fonden.
Stk. 2. Medlemmer af ledelsen skal give enhver revisor eller granskningsmand, som skal erklære sig om fondens forhold, adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sikre, at revisor eller granskningsmand får de oplysninger og den bistand, som den pågældende anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.


Årsregnskabsmøde
§ 8. Der afholdes et årligt årsregnskabsmøde, hvor bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Stk. 2. Revisor har pligt til at deltage på det i stk. 1 nævnte årsregnskabsmøde. Hvis der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet, og er revisor enig, har revisor dog ikke pligt til at deltage. Beslutningen skal fremgå af bestyrelsesprotokollen.
Stk. 3. I forlængelse af årsregnskabsmøde afholdes årsmøde med Fondens Rådgivende Forsamling.


Evaluering
§ 9. Bestyrelsen evaluerer sig selv på årsregnskabsmødet.
Stk. 2. Bestyrelsen evalueres af Den rådgivende Forsamling på årsmødet.


Ekstraordinære dispositioner
§ 10. Bestyrelsen må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.


Utilbørlige dispositioner
§ 11. Medlemmer af ledelsen må ikke disponere således, at dispositionen er åbenbart egnet til at skaffe medlemmer af ledelsen eller andre en utilbørlig fordel på fondens bekostning. Utilbørlige bestyrelsesbeslutninger, der strider imod lovgivningen eller vedtægten, er ugyldige.
Stk. 2. Aftaler mellem fonden og et eller flere medlemmer af ledelsen er kun gyldige, hvis de affattes på en måde, som senere kan dokumenteres, medmindre der er tale om aftaler på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende.


Uddeling
§ 12. Bestyrelsen foretager uddeling til de formål, der er fastsat i vedtægten. Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af den erhvervsdrivende fond.
Stk. 2. Fondens midler kan ikke søges.
Stk. 3. Til uddeling kan kun anvendes frie reserver, hvorved forstås beløb, som i den erhvervsdrivende fonds senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud, og reserver, som ikke er bundet i henhold til lov eller vedtægt, med fradrag af overført underskud.
Stk. 4. Bestyrelsens beslutning om uddeling skal optages i protokollen (referatet).

 

Copyright © 2015 Forlaget Orbis - Alle rettigheder forbeholdt - Web udarbejdet af Weis & Wise

På vores website bruges cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.